اندازه اثر:  50*35 سانتیمتر
تکنیک اثر: مرکب روی مقوا
تاریخ اثر: 1385 
وضیعت: موجود
قیمت: 3000000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  40*60 سانتیمتر
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی مقوا
تاریخ اثر: 1385 
وضیعت: موجود
قیمت: 3000000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  60*40 سانتیمتر
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی مقوا
تاریخ اثر: 1385 
وضیعت: موجود
قیمت: 3000000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  60*40 سانتیمتر
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی مقوا
تاریخ اثر: 1379 
وضیعت: موجود
قیمت: 3500000 ريال

3,500,000 ریال
Copyright Portal Pastel