اندازه اثر:  50*35 سانتیمتر
تکنیک اثر: مرکب روی مقوا
تاریخ اثر: 1390 
وضیعت: موجود
قیمت: 3000000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  70*50 سانتیمتر
تکنیک اثر: مرکب روی کاغذ
تاریخ اثر: 1385
وضیعت: موجود
قیمت: 3,000,000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  70*50 سانتیمتر
تکنیک اثر: مرکب روی کاغذ
تاریخ اثر: 1385
وضیعت: موجود
قیمت: 3,000,000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  50*70 سانتیمتر
تکنیک اثر: مرکب روی کاغذ
تاریخ اثر: 1385
وضیعت: موجود
قیمت: 3,000,000 ريال

3,000,000 ریال
Copyright Portal Pastel