اندازه اثر:  65*45 سانتیمتر
تکنیک اثر: مرکب روی مقوا
تاریخ اثر: 1379 
وضیعت: موجود
قیمت: 3000000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  65*45 سانتیمتر
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی مقوا
تاریخ اثر: 1379 
وضیعت: موجود
قیمت: 3000000 ريال

3,000,000 ریال

اندازه اثر:  50*70 سانتیمتر
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی مقوا
تاریخ اثر: 1392 
وضیعت: موجود
قیمت: 4000000 ريال

4,000,000 ریال

اندازه اثر:  70*50 سانتیمتر
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی مقوا
تاریخ اثر: 1392 
وضیعت: موجود
قیمت: 4000000 ريال

4,000,000 ریال
Copyright Portal Pastel